Kellék
filozófiai folyóirat

    folyóiratok   » Kellék
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
 
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 

1. szám, 1994 (Diotima munkafüzetek)

2. szám, 1995 (Diotima Munkafüzetek)

3. szám, 1995 (Diotima Munkafüzetek)

4-5. szám, 1996 (Diotima Munkafüzetek)

6. szám, 1996

Kelléklet1, 1996 (a Kellék (mellék)lete) • Fedőlap. Umberto Eco: A másik Empyreum (részlet) [pdf]
 • Címlap [pdf]
 • Stáblista [pdf]
 • Mottó: Atesz (a Croco alatt) [pdf]
 • Tartalom [pdf]
 • (B.B. – D. Sz.) Szarkasztői jegyzet [pdf]

 • paleOntológia és/vagy egzisztenciÁlfilozófia
 • Umberto Eco Budhigattya gondolatvilága [pdf]
 • Julio Cortázar A haj elhullajtása és visszaszerzése [pdf]
 • Karinthy Frigyes Május [pdf]

 • rePublicisztika
 • (...) Plato, a bolsevik [pdf]
 • (...) Machiavelli, a démon [pdf]
 • (...) A harminc éve halott Nietzsche [pdf]

 • eHun
 • (B.B.) Szarkasztői bevezető ... [pdf]
 • (***) Szemelvények szemináriumi dolgozatokból [pdf]
 • Bakos Enikő „Mégha óvatosan...” [pdf]
 • Kelemen Attila Kőhajításnyira balta [pdf]

 • ér(t)elMű–helyj!

 • vIta(l)
 • Demeter Szilárd Az izé (Hájdegger János (...) korrekciója ...) [pdf]
 • Balogh Brigitta Deér Ida (...) lábjegyzetei [pdf]

 • párnasSzósz
 • Aradi József Kögíthető-e a költészet? [pdf]

 • (versikÉk)
 • [pdf]


 • Telegdi Áron Az irodalomfilozófíáról [pdf]
 • Πετοφι Σανδςρ Ανυαμ τυυκια [pdf]
 • Nonó Kis trakta ... [pdf]

 • fOrdításSok(k)
 • Jacques Derrida A másik egynyelvűsége (részlet – ford. ???(bocs)) [pdf]
 • Elida Gibbs Zsákvászon (ford. Telegdi Áron) [pdf]

 • LógaLék *

 • reCenzúra
 • (reCenzor Balogh Brigitta) Platón: A szofista [pdf]
 • (reCenzor Umberto Eco) Immanuel Kant [pdf]

 • lekToráTus
 • Immanuel Kant A gyakorlati ész kritikája (U. Eco sajnálattal nem javasolja) [pdf]

 • Commen’Tár
 • (ollózta Szabó Tünde) Friedrich Nietzsche comment’Al(l) [pdf]

 • TechNé
 • Julio Cortázar Utasítások a lépcső megmászásához [pdf]

 • LevÉlvÁltÁs
 • Budai Ferencz Édes kis Schellingem [pdf]
 • Szarkasztői válasz [pdf]

 • KönyvajánLat
 • Nem árt, ha tudjuk... [pdf]

 • nekroLógaLék
 • Jegyzőkönyv [pdf]
 • (B.B. – D.Sz.) AnaKrónika [pdf]


 • Hátlap [pdf]

7. szám, 1997

8–9. szám, 1997 ("...mi platonikusok..."; Tanulmány)

10. szám, 1998

11–12. szám, 1998

Kelléklet2, 1998 (a Kellék irodalmi melléklete) • Impresszum [pdf]
 • Tartalom [pdf]
 • Voltaire Egy magánzó levele [pdf]
 • Örkény István Emlék a háborúról [pdf]
 • Kukorelly Endre Javulások [pdf]
 • Lövétei Lázár László Hazafias lekület, Én is dolgozom (versek) [pdf]
 • Orbán János Dénes Vajda Albert csütörtököt mond [pdf]
 • László Noémi Emlékeim a háborúból (versek) [pdf]
 • Karácsonyi Zsolt Szerda, az indulás Napja [pdf]
 • György Attila Na jó, hát emlékezzünk [pdf]

 • Függelék
 • Xanthippe A kő-vetkezetlen lógika kiskátéja [pdf]


 • Orbán János Dénes Don Quijote második szerenádja [pdf]
 • Dísszemle [pdf]

13. szám, 1999 (Heidegger – Das Man)

14. szám, 2000 (Borges)

15–16. szám, 2000 (Ludwig Wittgenstein; Vallásfilozófia)


 • Ludwig Wittgenstein
 • Sümegi István Világunk határainál [html] [pdf]
 • Györgyjakab Izabella Etikai kérdésfeltevés Wittgensteinnál [html] [pdf]
 • Mekis Péter Wittgenstein és az esztétika [html] [pdf]
 • Lehmann Miklós Wittgenstein korai és kései képfelfogásáról [html] [pdf]
 • Pléh Csaba A szabály fogalma Wittgenstein munkáiban és a mai pszicholingvisztikában [html] [pdf]
 • Jerry A. Fodor – Charles Chihara Operacionalizmus és köznapi nyelv [html] [pdf]
 • Jakab Dénes Barna A jelentés kvázi használatelmélete a Tractatusban [html] [pdf]

 • Vallásfilozófia
 • Szegő Katalin Világnézet-e a vallás? [html] [pdf]
 • Losonczi Péter A vallási tapasztalat problematikája az analitikus vallásfilozófiában [html] [pdf]
 • Demeter M. Attila Apokalipszis [html] [pdf]
 • Csiky Huba Isten és/vagy törvény [html] [pdf]
 • Taraş György A via mistica Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész és Eckhart Mester teológiájában [html] [pdf]
 • Kerekes Erzsébet A Biblia tipológiai/figurális értelmezése – Tipológia és posztmodern [html] [pdf]
 • Mezei Balázs – Ullmann Tamás Miként gondozzuk a lelket? [html] [pdf]


 • Szerzők [html] [pdf]

17. szám, 2001


 • Nacionalizmus
 • Johann Gottlieb Fichte Beszédek a német nemzethez. Hetedik beszéd. Valamely nép eredendőségének és németségének még mélyebb megragadása [html] [pdf]
 • Elie Kedourie Nacionalizmus. Utószó [html] [pdf]
 • Will Kymlicka – Christine Straehle Kozmopolitanizmus, nemzetállamok, kisebbségi nacionalizmus: a legújabb irodalom kritikai áttekintése [html] [pdf]
 • Yael Tami Nemzeti identitásválasztás és a kultúrához való jog [html] [pdf]

 • Mappa
 • Boros Gábor Hobbes, Spinoza és a politikai teológia [html] [pdf]
 • Mester Béla A politikai közösség koramodern fogalma. John Locke előfeltevései [html] [pdf]


 • Szerzők [html] [pdf]

18–19–20. szám, 2001 (Gadamer – Nyelv – Dialógus; Mesteriskola)

21. szám, 2002 (Isten arca és/vagy a szentség megnyilvánulása a zsidó és a keresztény hagyományban)


 • Isten arca és/vagy a szentség megnyilvánulása a zsidó és a keresztény hagyományban
  A nagyváradi Posticumban 2001. október 28–29-én megrendezett konferencia előadásai

 • Bruncsák István A halott Isten öröksége [html] [pdf]
 • Bendl Vera Megváltás és messiási logika [html] [pdf]
 • Veress Károly A vallásos hagyomány és az archaikus ember [html] [pdf]
 • Gáspár Csaba László Van-e „helye” Istennek a technikai civilizációban? [html] [pdf]
 • Petres László Az Ádám által látott Arc(ok) [html] [pdf]
 • Rigán Lóránd Isten arca és a szentség megnyilvánulása a zsidó-keresztény hagyományban [html] [pdf]


 • Szerzők [html] [pdf]

22. szám, 2002 (Fenomenológiák)


 • Fenomenológiák
 • Losoncz Alpár A „vad tartomány”, avagy mit kezdjünk a kultúraköziséggel [html] [pdf]
 • Pavel Kouba A krízis szükségszerűségéről [html] [pdf]
 • Hans-Georg Gadamer A husserli fenomenológia aktualitásáról [html] [pdf]
 • Damir Barbarić Kozmológiai differencia [html] [pdf]
 • Szigeti Attila A tudatosság: rejtély vagy képesség? [html] [pdf]
 • Francisco Varela Neurofenomenológia: a nehéz probléma módszertani orvoslása [html] [pdf]

 • Mappa
 • Egyed Péter A filozófia szabadság-programja és a szubjektivitás-kritika - a posztmodern után [html] [pdf]
 • Keller György Az erkölcsi belátás fogalma és az etika megalapozása Franz Brentanonál [html] [pdf]


 • Számunk szerzői [html] [pdf]

23. szám, 2003 ( „Szövegek és körülmények”)

24. szám, 2004 (Immánuel Kant)


 • Res publica
 • Mesterházi Miklós Az irigységről [html] [pdf]
 • Pató Attila Ítélet és ítélőerő. Egy Kant-olvasó különös esete [html] [pdf]
 • Farkas Attila A sajtószabadság problémája Kant politikai filozófiájában [html] [pdf]
 • Vajda Mihály A fakultások vitája [html] [pdf]
 • Losoncz Alpár A háború: a moralitás folytatása más eszközökkel? [html] [pdf]
 • Jobbágy József Az örök béke a puszta ész határain belül. Kanti motívumok a nemzetközi kapcsolatok mai elméleteiben [html] [pdf]
 • Himfy József Kanttal, Kant ellenében. A világköztársaság mint a világbéke garanciája [html] [pdf]
 • Mester Béla Nemzeti filozófia – in sensu cosmopolitico [html] [pdf]

 • A véges lény világa
 • Volker Gerhardt Egy kritikai életfilozófia. Ész, egzisztencia és innováció Kantnál [html] [pdf]
 • Ábrahám Zoltán Kozmológia és kozmogónia [html] [pdf]
 • Telegdi Áron Kant időfelfogása [html] [pdf]

 • Nemzedékek
 • Kiss Lajos András Egység vagy sokféleség. Jean-Francois Lyotard Kant történelem- és politikafilozófiájáról [html] [pdf]
 • Szilágyi-Gál Mihály Esztétikai konszenzus. A racionális diskurzus alternatívája Kant ízléskritikájában [html] [pdf]
 • Valastyán Tamás A fogalom mágiája. Kant és Novalis - a filozófia prózája és költészete [html] [pdf]
 • Rózsa Erzsébet „De a törvény nem cselekszik, csak a valóságos ember cselekszik". Hegel kantianizmusa gyakorlati filozófiája motívumaiban [html] [pdf]
 • Rathmann János Kant és Herder – hasonlóság és különbözőség [html] [pdf]
 • Kelemen János A kopernikuszi fordulat és Kant platonizmusa [html] [pdf]


 • Zuh Deodáth Immánuel Kant: Prekritikai írások 1754–1781 [html] [pdf]
 • Lapszámunk szerzői [html] [pdf]

25. szám, 2004

26. szám, 2005


 • Egyén, állam, közösség
 • Vernon Van Dyke Az egyén, az állam és az etnikai közösségek a politikai elméletben [pdf]
 • Bakk Miklós Politikai identitás és nemzeti identitás [pdf]
 • Egyed Péter A közösség kérdése a kommunitarista valamint a hagyományos (közösségi) diskurzusban [pdf]
 • Mester Béla A kontraktualizmus védelmében. A kollektív jogok visszavezethetõsége az egyéni jogokra [pdf]
 • Losoncz Alpár Minoritási nemzetforma az egyén, az állam és a közösség fényében [pdf]
 • Jakab Dénes Barna Vázlat a területi állam filozófiai eszmetörténetéhez [pdf]
 • Bodó Barna A szórvány és a Makkai-dilemma [pdf]
 • Ilyés Szilárd Nyomott élet. Bibó István a kisebbségi létrõl [pdf]
 • Gál László Az anyanyelv és az idegen nyelv használata a közösségben [pdf]

 • Mappa
 • Perecz László A nemzeti kultúraépítés jegyében. Imre, Palágyi, Pekár és a „nemzeti filozófia” gondolata [pdf]
 • Sárkány Péter A heideggeri filozófiafelfogás csomópontjai: fenomenológia, hemeneutika és metafizika [pdf]

 • Recenzió
 • Laczkó Sándor „Nézd csak […], milyen förtelmesek a fehérek.” [Csejtei Dezsõ – Juhász Anikó: Amerika felfedezése és az új globális rend I–II.] [pdf]
 • Ilyés Szilárd A forradalom keresztmetszetben [Demeter M. Attila: Írástudók forradalma] [pdf]

27-28. szám, 2005


 • Tudat, öntudat, Én
 • David J. Chalmers A tudatos tapasztalat rejtélye [pdf]
 • Susan L. Hurley Az én újramegjelenése [pdf]
 • Andy Clark John agya vagyok [pdf]

 • Analitikus filozófia Magyarországon
 • Eszes Boldizsár – Tõzsér János Mi az analitikus filozófia? [pdf]
 • Ambrus Gergely Világkép és észleléselméletek kapcsolata az analitikus filozófia történetében [pdf]
 • Forrai Gábor Párbeszéd a hitekrõl és az intencionalitásról [pdf]
 • Demeter Tamás Filozófiai viták a népi pszichológiáról [pdf]
 • Simonyi András Elgondolhatóságon alapuló dualista érvek [pdf]
 • Boda Mihály Kihívások az érzéki tapasztalat intencionális elméletével szemben [pdf]
 • Bács Gábor Lehetséges világok [pdf]
 • Márton Miklós A referencia problémái [pdf]
 • Zvolenszky Zsófia Russell megingathatatlan elmélete a határozott leírásokról [pdf]
 • Kelemen János Vázlat az analitikus történetfilozófia történetérõl [pdf]
 • Pöntör Jenõ Szkepticizmus és externalizmus [pdf]
 • Bárány Tibor Mûalkotások és puszta dolgok Arthur C. Danto és az analitikus mûvészetfilozófia [pdf]
 • Miklósi Zoltán Politikai kötelezettségek: a partikularitás problémája [pdf]
 • Sz. Imre László Huoranszki Ferenc analitikus metafizikája [pdf]
 • Az analitikus filozófia Magyarországon: 1995–2005 [pdf]

 • Mappa
 • Méder Zsombor-Zoltán A „megfelelõ” szavak és a dolgok – John Wilkins analitikus nyelve [pdf]
 • Végh László Frege és a Julius Caesar-probléma [pdf]

29. szám, 2006


 • Legitimitás és autoritás
 • Kovács Gábor Demokrácia, válság, legitimitás. Eszmetörténeti vázlat [pdf]
 • Farkas Attila A legitimációs válságról és a tekintélyvesztésrõl [pdf]
 • Mester Béla Tekintély, hatalom és legitimitás [pdf]
 • Ilyés Szilárd Lehetséges-e politikai tekintély, avagy az autoritás esélyei [pdf]
 • Demeter M. Attila Legitimitás és reprezentativitás [pdf]

 • Mappa
 • Ulrich K. Preuß Veszít-e hatalmából az állam? [pdf]
 • Jean-Christophe Merle Megalapozhatóak-e a globális szociális és gazdasági jogok? [pdf]

 • Recenzió
 • Zuh Deodáth Metaforológia és gondolkodástörténet [Hans Blumenberg: Hajótörés nézõvel. Metaforológiai tanulmányok] [pdf]
 • Zuh Deodáth Kis osztrák lexikológia [Wörterbuch der phänomenologischen Begriffe] [pdf]

32. szám, 2007


 • Descartes
 • Szalai Judit A pszichofizikai szféra Descartes-nál
 • Hartl Péter Ego cogito, ergo sum

 • Kartezianizmus
 • Tad M. Schmaltz A karteziánus szabadság történeti perspektívában
 • Theo Verbeek Mennyi karteziánus...
 • Különbözõség és azonosság a holland kartezianizmusban
 • Kvasz László Newton (anti)kartezianizmusa

 • Cartesius noster
 • Mester Béla A magyar kartezianizmus történetírási hagyományaink tükrében
 • Szentpéteri Márton Természetbölcselet Erdélyben Apáczai pályájának kezdetén
 • Laczházi Gyula A karteziánus szenvedélyelmélet magyar recepciójáról
 • Rácz Norbert Zsolt: A racionális teológia és az unitáriusok

 • Leibniz
 • Boros Gábor Leibniz a szeretetrõl
 • Gottfried Wilhelm Leibniz Isten igaz ügyének védelme igazságosságának többi attribútumával s valamennyi cselekedetével történõ kibékítése révén

 • Recenzió
 • Horváth Zoltán Schmal Dániel: Természettörvény és gondviselés. Egy filozófiai és teológiai kérdés a korai felvilágosodásban
 
 
kapcsolódók
» a Kellék honlapja
» impresszum 1994-2004
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék