Kellék
filozófiai folyóirat

    folyóiratok   » Kellék
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  összes lapszám » 4-5. szám, 1996 (Diotima Munkafüzetek) »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 

1995-ben megjelent:

 

„Jelbeszéd az életünk”. A szimbolizácíó története és kutatásának módszerei (szerk: Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor) Osiris-Századvég Kiadó, Bp.

33 híres bölcseleti mű. Móra Kiadó, Bp.

A demokrácia. Akadémiai Kiadó Famulus Könyvesbolt, Bp.

A filozófus az amerikai életben (szerzők: R.W.Emerson, R.Rorty et al.) (Ford.: Beck András et al.)

Tanulmány Kiadó – Pompeji, Pécs – Szeged.

A skót felvilágosodás. Osiris-Századvég Kiadó, Bp.

A századvég szellemi körképe (szerk.: Weber Katalin) Jelenkor Kiadó, Pécs.

ADLER, Alfred: Életünk jelentése. Kossuth Kiadó, Bp.

ÁGOSTON, Szent vallomásai I-II. (latin-magyar) Szelle és Tsai Kft, Bp.

ÁGOSTON, Szent: Vallomások. Szent István Társulat, Bp.

ALBERTUS Magnus: Az állatokról. Balassi Kiadó, Bp.

ALMÁSI Miklós: Napóra a Times Square-n. A pénz forradalma az ezredvégen. T-Twins Kiadó, Bp.

ANCSEL Éva: Az élet mint ismeretlen történet. Atlantisz Kiadó, Bp.

AQUINÓI Szent Tamás: A teológia foglalata – Summa theologiae 1/2. (latin-magyar) Telosz Kiadó.

ARENDT, Hannah: Múlt és jövő között. Osiris-Századvég Kiadó, Bp.

Az ember és szimbólumai (szerk.: Carl Gustav Jung, Marie-Louise von Franz) Göncöl Kiadó, Bp.

Az esztétika vége – vagy se vége, se hossza? A modem esztétikai gondolkodás paradigmái (ford.:

Ambrus Gergely et al.; vál.: Bacsó Béla) Ikon Kiadó, Bp.

BABBIE, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata (ford.: Kende Gábor, Szaitz Mariann),

Balassi Kiadó – ELTE Szociológiai Intézet, Bp.

BACON, Francis: Novum Organum I. / Új Atlantisz (ford.: Csatlós János, Sarkady János) 2. jav. átdolg. kiad. Nippon Kiadó, Bp.

BENEDEK Marcell: Irodalomesztétika. Windsor Kiadó, Bp.

BERGYAJEV, Nyikolaj: A történelem értelme (Ford. : Szűcs Olga) Aula Kiadó, Bp.

Bevezetés a modem irodalomelméletbe. Osiris-Századvég Kiadó, Bp.

Bibó István élete dokumentumokban (szerk.: Huszár Tibor) Osiris Kiadó, Bp.

BÍRÓ Gáspár: Az identitásválasztás szabadsága. Osiris-Századvég Kiadó, Bp.

BLOCH, Marc: A Történész mestersége. Osiris-Századvég Kiadó, Bp.

BODROG Miklós: Álmaink barlangvilága. C. G. Jung nyomában. Akadémiai Kiadó, Bp.

BOHRINGER, Hannes: Kísérletek és tévelygések (Ford.: Tillmann J.A.) Balassi Kiadó-BAE

Tartóshullám, Bp.

Bölcsességek könyve (szerk.: Kristó Nagy István) Gondolat-Minerva Kiadó, Bp.

BOREL, Henri: Wu-Wei. Lao-ce útmutatásai. Farkas L.I.K., Bp.

BRANDYS, Kazimierz: Jellemek és írások (ford.: Körtevélyessy Klára, Mihályi Zsuzsa, Európa Kiadó, Bp.

BUBER, Martin: Haszid történetek I-II. (ford.: Rácz Péter) Atlantisz Kiadó, Bp. Buddhista logika (írták: Hamar Imre et al.) Balassi Kiadó, Bp.

CALVIN, Jean: A keresztény vallás rendszere (Ford.: Ceglédi Sándor, Rabold Gusztáv) Kálvin Kiadó, P·

CAMUS, Albert: Az első ember (Ford.: Vargyas Zoltán) Európa Kiadó, Bp.

CAMUS, Albert: Közöny/ A bukás (Ford.: Gergyai Albert, Szávai Sándor) Európa, Bp.

CARR, Edward Hallett: Mi a történelem? 2. kiad. Osiris Kiadó, Bp.

CHOMSKY, Noam: Mondattani szerkezetek. Nyelv és elme (Ford.: Zólyomi Gábor) Osiris-Századvég Kiadó, Bp.

CICERO, Marcus Tullius: Az állam (ford.: Hamza Gábor) Akadémiai Kiadó, Bp. COMENIUS: Didactica Magna. Anakreon Kiadó, Bp. DAHL, A. Robert: A pluralista demokrácia. Osiris-Századvég Kiadó, Bp. DAHL, Robert: Forradalom után? Osiris-Századvég Kiadó, Bp.

WIES, Paul: Isten gondolatai: Egy racionális világ tudományos magyarázata (ford.: Béresi Csilla) Kulturtrade Kiadó, Bp.

DE CRESCENZO, Luciano: A görög filozófia rendhagyó története. I. kötet Szókratész előtt (Ford.: Perényi Mária és Szomráky Béla) Tercium Kiadó, Bp.

DE CRESCENZO, Luciano: A görög filozófia rendhagyó története. II. Szókratész után. Tercium Kiadó, Bp.

DE MELLO, Anthony: A csend szava: egy perc bölcsesség (Ford: Török Péter) 2. utánny. Távlatok - Korda, Bp. - Kecskemét

DE SANTILLANA, Giorgio – DECHEND, Hertha von: Hamlet malma: Értekezés a mítoszokról és az idő szerkezetéről (ford: Dr. Végvári József) Pontifex Kiadó, h.n.

DERRIDA, Jacques: A szellemről (Ford.: Angyalosi Gergely, Babarczy Eszter) Osiris Kiadó, Bp.

DERRIDA, Jacques: Esszé a névről (Khora / Szenvedélyek / Kivéve a név) Jelenkor Kiadó, Pécs.

DERRIDA, Jacques: Marx kísértetei. Jelenkor Kiadó, Pécs.

EBELING, Gerhard: Isten szava és a hermenutika: Isten és a szó (ford: Lukács Ilona) Hermeneutikai

Kutatóközpont, Bp.

EINSTEIN, Albert: Hogyan látom a világot? 2. kiadás, Gladiátor Kiadó, Bp.

EISEMANN György: Ősformák jelenidőben. Orpheus Kiadó, Bp.

ÉLES Csaba: A szépségtől a megszállottságig (Itália kultúrája 1401-1600) Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.

ELIADE, Mircea: A jóga. Szabadság és halhatatlanság. Európa Kiadó, Bp.

ELIADE, Mircea: Vallási eszmék és hiedelmek története 2. Guatama Buddhától a kereszténység győzelméig (Ford: Saly Noémi) Osiris-Századvég Kiadó, Bp.

EMERSON, Ralph Waldo: Esszék (ford: Doubravszky Sándor) Osiris-Századvég Kiadó, Bp.

Eszmék a politikában: a nacionalizmus (szerk.: Bretter Zoltán, Deák Ágnes) Tanulmány Kiadó, Pécs.

FINLEY, Moses J.: Politika az ókorban (Ford.: Greskovits Endre) Európa Kiadó, Bp.

FÖLDÉNYI F. László: A tágra nyílt szem. Jelenkor Kiadó, Bp.

FONTANA, David: A szimbólumok titkos világa. Jelképek, jelképrendszerek és jelentések. Tercium Kiadó, Bp.

FRAZER, James George: Az Aranyág. 2. kiadás. Osiris-Századvég Kiadó, Bp.

FREUD, Anna: Az én és az elhárító mechanizmusok. Párbeszéd Könyvek Kiadó, Bp.

FREUD, Sigmund: Esszék. 2. kiadás. Gondolat Kiadó, Bp.

FREUD, Sigmund: Három értekezés a szexualitásról (Ford.: Ferenczy Sándor, Pető Katalin, Vajda Júlia) Cserépfalvi Kiadó, Bp.

FREUD, Sigmuns: Művei 4. A szexuális élet pszichológiája (ford.: Ferenczi Sándor, Pető Katalin, Vajda Júlia) Cserépfalvi Kiadó, Bp.

FREUD, Sigmund: Művei 5. Tömegpszichológia. Cserépfalvi Kiadó, Bp.

FREUD Sigmund: Pszichoanalízis. Öt előadás (Ford: Ferenczi Sándor) Változatlan utánnyomás. Kossuth Kiadó, Bp.

FRIEDELL, Egon: Az újkori kultúra története IV. Felvilágosodás és forradalom. 2. kiadás. (Ford: Adamik Lajos) Holnap Kiadó, Bp.

FROMM, Erich: A szeretet művészete (Ford: Várady Szabolcs) 4. kiadás. Háttér Kiadó, Bp.

FROMM, Erich: Pszichoanalízis és vallás. Akadémiai Kiadó Famulus Könyvesbolt, Bp.

FRYE, Nortroph: A Biblia igézetében: Esszé, prédikáció, interjú (ford.: Erdő Zsuzsa et al.) (vál., szerk.: Fabiny Tibor) Hermeneutikai Kutatóközpont, Bp.

FÜLEP Lajos levelezése 3. 1931-1938.

FÜLEP Lajos: Egybegyűjtött írások. II. Cikkek, tanulmányok, 1909-1916. (szerk.: Tímár Árpád) MTA

Művészettört. Kut. Int., Bp.

Görög gondolkodók 4. - A kürénei hedonizmus (Ford.: Lautner Péter) Kossuth Kiadó, Bp.

Görög gondolkodók 5. - Theophrasztosz: Az érzékekről / Jellemrajzok (Ford.: Steiger Kornél) Kossuth Kiadó, Bp.

GRACIÁN Y MORALES, Baltasar. Az életbölcsesség kézikönyve (Ford: Gáspár Endre) Windsor Kiadó, Bp.

GRAINER, Jean: Nietzsche. Ferenczy Kiadó, Bp.

GUARDINI, Romano: Az élő Isten (Ford.: Kerényi Dénes) Jel Kiadó, Bp.

GUÉNON, René: Dante ezoterizmusa / Szent Bernát (Ford.: Bódvai András, Orosz László) Stella Maris Kiadó, Bp.

GUTTMANN-HUSIK: Maimonidész. Zsidó és skolasztikus filozófusok a középkorban. Logosz Kiadó, Bp.

GYÖRGY Péter: Művészet és média találkozása a boncasztalon. Kulturtrade Kiadó, Bp.

HAMVAS Béla művei. 8. kötet. Scientia sacra. Az őskori emberiség szellemi hagyománya 1-2. 1. rész. Medio Kiadó, Szentendre.

HANKISS Elemér: Hamlet színeváltozásai: Hamlet értelmezések a XVIII, századtól napjainkig, Savaria UP., Szombathely.

HÁRSING László: Bevezetés az etikába. 2. átdolgozott kiadás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.

HART, Herbert Lionel Adolphus: A jog fogalma. Osiris-Századvég Kiadó, Bp.

HÁSZ Erzsébet: A bűnprobléma genezise a világirodalomban - első megközelítés. KÖT, Bp.

HATÁR Győző: Léptékváltás: Három filozófiai tanulmány. Magyar Írószövetség - Belvárosi K., Bp.

HEIDEGGER, Martin: Bevezetés a metafizikába (+ Jegyzetek és szövegek Martin Heidegger Bevezetés a metafizikába című művéhez) (Ford: Vajda Mihály) Ikon Kiadó, Bp.

HEIDEGGER, Martin: Költemények: a gondolkodás tapasztalatából (magyarul és németül) (ford.: Keresztúry Dezső) Societas Philosophia Classica, Bp.

HELL Judit: Medveczky Frigyes. Akadémiai Kiadó, Bp.

HELLER Ágnes: Általános etika. Cserépfalvi Kiadó, Bp.

HELLER Ágnes: Leibniz egzisztenciális metafizikája (Ford. : Vándor Judit) Kossuth Kiadó, Bp.

HERMANN Imre: A pszichoanalízis mint módszer. Gondolat Kiadó, Bp.

HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: Tabula smaragdina / A Jó Pásztor (Ford.: Homok Sándor) Farkas L.I.K.,Bp.

HETÉNYI Ernő: A Nirvána megvalósítása. Trivium Kiadó, Bp.

HETÉNYI Ernő: Tibeti írók titkos tanításai. Trivium Kiadó, Bp.

Hölderlin a toronyban 1806-1843. Szövegdokumentumok (Vál., ford.: Báthori Csaba) Új Mandátum Kiadó, Bp.

HUIZINGA, Johan: Erasmus (Ford.: Gera Judit) Európa Kiadó, Bp.

HUME, David: Tanulmány az emberi értelemről (ford.: Vámosi Pál) 2. átdolg. kiad., Nippon Kiadó, Bp.

HUSZTI Vilmos, dr.: Bölcselettörténet. Miskolci Bölcsész Egyesület, Miskolc.

IBN KHALDÚN: Bevezetés a történelembe (ford.: Simon Róbert) Osiris Kiadó, Bp

IM HOF, Ulrich: A felvilágosodás Európája (ford.: Zalán Péter), Atlantisz Kiadó, Bp.

JANDA - BERY - GOLDMAN: Az amerikai demokrácia. Osiris-Századvég Kiadó, Bp.

Joguralom és jogállam (szerk: Takács Péter) ELTE Állam és Jogtudományi kar, Bp.

JOÓS Ernő: Látszat és Valóság. A hermeneutika filozófiai alapjai. Sylvester János Könyvtár, Sárvár.

JUNG, Carl Gustav et al;: Az ember és szimbólumai (ford.: Dr. Matolcsi Ágnes) Göncöl Kiadó, Bp.

JUNG, Carl Gustav: Analitikus pszichológia. 2. kiadás. Göncöl Kiadó, Bp.

JUNG, Carl Gustav: Föld és lélek Az archaikus ember (Ford.: Linczényi Adorján) Változatlan

utánnyomás. Kossuth Kiadó, Bp.

JUNG, Carl Gustav: Gondolatok a szexualitásról és a szerelemről. Kossuth Kiadó, Bp.

JUNG, Carl Gustav: Gondolatok az apáról, az anyáról és a gyermekről. Kossuth Kiadó, Bp.

JUNG, Carl Gustav: Válasz Jób könyvére (Ford.: Tandori Dezső) 2. kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp.

KARÁCSONY András: Bevezetés a tudásszociológiába. Osiris-Századvég Kiadó, Bp.

KARIKÓ Sándor: A társadalmi-politikai megalkuvás: a konformizmus-kutatás alapkérdéseiről. Gondolat Kiadó, Bp.

KIERKEGAAARD, Sören: Építő keresztény beszédek (ford.: Bohács Zoltán, Molnár Anna) (vál.:

Kocziszky Éva) Hermeneutikai Kutatóközpont, Bp.

KONFUCIUSZ: Beszélgetések és mondások (Ford.: Tőkei Ferenc) Szukits Kiadó, Szeged.

KÖVÉR Lajos: Út, igazság, élet: Katolikus erkölcstan, Pázmány Péter Egyetem BTK, Bp.

KUNSZT György: A hagyomány jövője: Prolegomena. Comitatus Kiadó, Szeged.

KUNSZT György: Feljegyzések a Hagyomány jövőjéhez. Aleé-füzetek 1., Tata.

LAO-CE: Tao te king (kínai és magyar nyelven) Cserépfalvi Kiadó, Bp.

LÁSZLÓ András: Tradicionalitás és létszemlélet. Kötet Bt, Nyíregyháza.

Léleküdítő azaz Szellemi kincsestár (szerk: Wildner Ödön) Hasonmás kiadás. Háttér Kiadó, Bp.

LENDVAI L. Ferenc-NYÍRI Kristóf: A filozófia rövid története. 4. jav. kiadás. Áron Kiadó-Kossuth Kiadó, Bp.

LENDVAI L. Ferenc: Filozófiai vademecum. Móra Kiadó, Bp.

LENGYEL Dénes: Ókori bölcsek nyomában. 2. kiadás. Móra Kiadó, Bp.

LICHERI, Gianni: Hit-Történelem-Erkölcs. Beszélgetés Bemard Heringgel. Egyházfórum Alapítvány, Bp.

LICHTENBERG, Georg Christoph: Aforizmák (Ford.: Tatár Sándor) T-Twins Kiadó, Bp.

LIPSET, Seymour Martin: Homo politicus: A politika társadalmi alapjai (ford.: Turai Tamás) Osiris Kiadó, Bp.

LORENZ, Konrad: A gondolat ösvényein (ford.: Körös László) Totem Kiadó, Debrecen. LORENZ, Konrad: Az agresszió. 2. kiadás. Katalizátor Iroda, Bp.

Majdnem nem lehet másként Tanulmányok Vajda Mihály 60. születésnapjára. Cserépfalvi Kiadó, Bp. MANNHEIM Károly: A gondolkodás struktúrái. Kultúrszociológiai tanulmányok Atlantisz Kiadó, Bp. MÁRKUS György: A „rendszer” után. A filozófiai tudományok korában. Akadémiai Kiadó, Bp.

MESTERHÁZI Miklós: Renault Clio - Védőbeszéd a történelmfilozófia tárgyában. T-Twins Kiadó, Bp. Mítosz és utópia. Argumentum Kiadó, Bp.

MORRIS, Desmond: Az állati jogok szerződése (Ford.: Szappanos Gábor) Európa Kiadó, Bp.

NÁDAS Péter: Esszék. Jelenkor Kiadó, Pécs.

NEMESSZEGHY Erwin SJ: Tudomány, hit bölcselet. Összegyűjtött tanulmányok és előadások, Korda Kiadó, Kecskemét

NEUMER Katalin: Tévelygések a nyelv labirintusában. Filozófiai-irodalmi tanulmányok MTA Filozófiai Intézete, Bp.

NIETZSCHE, Friedrich: A történelem hasznáról és káráról. 2. kiadás (Ford. Tatár György) Akadémiai Kiadó, Bp.

NIETZSCHE, Friedrich: Túl jón és rosszon (Ford.: Tatár György) Ikon Kiadó, Bp. Nyelv, költészet titok. Válogatás a francia szimbolisták esztétikai írásaiból (Válogatta: Maár Judit, Ádám Anikó) Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.

ORTEGA Y GASSET, José: A tömegek lázadása (Ford.: Scholz László) Pont Könyvkereskedés, Bp. PAINE, Thomas: Az ember jogai. Osiris-Századvég Kiadó, Bp. PAIS István: Antik bölcsek, gondolatok, aforizmák (5. kiadás) Szerzői kiadás, Bp. PERNECZKY Géza: Kapituláció a szabadság előtt. Jelenkor Kiadó, Pécs. PÓCZIK Szilveszter: Fasizmusértelmezések Biadrukt Kiadó, Bp. POLÁNYI Mihály: Személyes tudás I-II. (Ford.: Pap Mária) Atlantisz Kiadó, Bp. Politikai filozófiák enciklopédiája (Szerk: Hitseker Mária) Kossuth Kiadó, Bp.

POPPER Péter: Belső utakon (I. A belső utak könyve. 4. kiadás / II. Az önmagába térő ösvény. . 3.kiadás.) Türelem Háza Bt, Bp. PRIGOGINE, Ilya - STENGERS, Isabelle: Az új Szövetség. A tudomány metamorfózisa. Akadémiai Kiadó Famulus Könyvesbolt Bp.

QUINTON, Anthony Meredith: A tökéletlenség politikája (Ford.: Beck András) Tanulmány Kiadó, Pécs.

RICOEUR, Paul: Bibliai hermeneutika·. A kinyilatkoztatás eszméjének hermeneutikai megalapozása (ford.: Bogárdi Szabó István, Mártonffy Marcell) Hermeneutikai Kutatóközpont, Bp.

SÁRI János: A hatalommegosztás történelmi dimenziói és mai értelme avagy az alkotmányos rendszerek belső logikája, Osiris-Századvég Kiadó, Bp.

SARTRE, Jean-Paul: Az Undor (Ford.: Réz Pál) Budapesti Könyvkereskedelmi Kft., Bp.

SCHELER, Max: Az ember helye a koszmoszban. Osiris-Századvég Kiadó, Bp.

SCHOLEM, Gershom: A kabbala helye az európai szellemtörténetben. Válogatott írások I-II. (Ford.: Bendl Júlia) Atlantisz Kiadó, Bp.

SCHOPENHAUER, Arthur: Az ideálisról és a reálisról szóló tan (Ford.: Liebermann Pál) Farkas L.I.K., Bp.

SCHOPENHAUER, Arthur: Pesszimista írások Farkas L.I.K., Bp.

SCRUTON, Roger: Mi a konzervativizmus? (Ford.: Jónás Csaba) Osiris Kiadó, Bp.

SLOTERDIJK, Peter: A varázsfa. Balassi Kiadó, Bp.

SOMOS Róbert: Origenész és a görög filozófia: filozófiai jegyek Origenész munkásságában, JPTE Filozófia Tanszék, Bp.

SPENGLER, Oswald: A nyugat alkonya I-II. (2. kiadás) (Ford.: Csejtei Dezső, Juhász Anikó és Simon Ferenc) Európa Kiadó, Bp.

STEINER, Rudolf: Érzéki világ és szellemi világ (Ford.: Biczó István) 2. kiadás, Biczó L, Bp.

STEINER, Rudolf: Filozófia és antropozófia. 2. kiadás. Jáspis Kiadó, Bp.

STEINER, Rudolf: Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez? (Ford.: Biczó István) 3. kiadás, Biczó I., Bp.

STEINER, Rudolf: Rózsakeresztes szellemtudomány: budapesti előadások (Ford.: Biczó István) 4. kiadás, Biczó I., Bp.

SZÉKELY János: A valódi világ. Osiris Kiadó, Bp.

SZERDAHELYI István: Irodalomelméleti enciklopédia. Eötvös Kiadó, Bp.

SZIKLAI László: Egyszer volt – hol nem volt. Eszmetörténeti esszék, T-Twins Kiadó, Bp.

SZILÁGYI Ákos: A tények és a lények. Liget Műhely Alapítvány, Bp.

SZONDI, Peter: Bevezetés az irodalmi hermeneutikába. T-Twins Kiadó, Bp.

Szuverenitás – nemzetállam – integráció (Szerk.: Galló Béla, Hülvely István) MTA Politikai Tud. Int, Bp.

Támasz és talpkő. Tanulmányok az erkölcstan tanításához. Kálvin Kiadó, Bp.

TARNAS, Richard: A nyugati gondolkodás stációi (ford.: Lázár A. Péter) ADUPRINT, BP.
TENGELYI László: Kant 2. kiadás. Áron Kiadó, Bp.

TORNAI József: Mágia és metafizika. Kráter Műhely Egyesület, Bp.

VAJDA Mihály: A fasizmusról. Osiris Kiadó, Bp.

VAJDA Mihály: Mit lehet remélni? Esszék Fehér Ferencről. Határ Könyvek, Debrecen.

VAJDA Zsuzsanna: A pszichoanalízis budapesti iskolája és a nevelés. Sík Kiadó, Bp.

Vallásfilozófia Magyarországon (Szerit.: Nyíri Kristóf) Áron Kiadó, Bp.

VÁRKONYI Nándor: Az ötödik ember I. Széphalom Könyvműhely.

VOLTAIRE, Francois-Marie: Regények és elbeszélések. Európa Kiadó, Bp.

WAGNER, Richard: Művészet és forradalom (Ford.: Alexander Erzsi, Radvány Emő) Seneca Kiadó.

WARBURG, Aby M.: Mnemosyne. Aby M. Warburg válogatott tanulmányai (Ford.: Adamik Lajos et al.) Balassi Kiadó-Magyar Képzőművészeti Főiskola, Bp.

WARTBURTON, Nigel: A filozófia világa (Ford.: Bánki Dezső) 2. kiadás. Kossuth Kiadó, Bp.

WEBER, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. 2. bővített kiadás. Cserépfalvi Kiadó, Bp.

WEBER, Max: Gazdaság és társadalom: a megértő szociológia alapvonalai 2/2. A gazdaság és a társadalmi rend és a hatalom formái: jogszociológia (Ford.: Erdélyi Ágnes) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.

WEBER, Max: Politika és tudomány mint hivatás. Kossuth Kiadó, Bp.

WEISS János: Az esztétikum konstrukciója Adomónál. Akadémiai Kiadó, Bp.

WEISSMAHR Béla: Ontológia (ford.: Gáspár Csaba László) 2. kiadás, Bécs-Budapest-München,

Mérleg - Távlatok.

WICKERT, Ulrich: Bolond, aki tisztességes. Gondolatok felbomló értékrendünkről. Officina Nova Könyvkiadó, Bp.

WITTGENSTEIN, Ludwig: Észrevételek (Ford.: Kertész Imre) Atlantisz Kiadó, Bp. WOLF, Eric R.: Európa és a történelem nélküli népek. Akadémiai Kiadó, Bp.

 
 
kapcsolódók
» a Kellék honlapja
» impresszum 1994-2004
 
további folyóiratok

» A Hét
» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék