Kellék
filozófiai folyóirat

    folyóiratok   » Kellék
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  összes lapszám » 3. szám, 1995 (Diotima Munkafüzetek) »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 

kellék

MELLÉKLET

 

AZ 1994-BEN MEGJELENT FILOZÓFIAI VONATKOZÁSÚ KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

1.   A tiszta ész: Immanuel Kant és Georg Wilhelm Friedrich Hegel ifjúkori írásai (Ford.: Babits Mihály és Révai Gábor) Interpopulart, Szentendre (Populart füzetek).

2.   (TASI István) iSVARAKRISNA: A számvetés megokolása. Szánkjá-káriká/ PATANDZSALI: Az igázás szövétneke. Jóga-szútra. (Ford.: Farkas Attila Márton és Tenigl-Takács László) A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Bp.

3.  101 zen történet. (Ford.: Bánfalvi András) Farkas L.I. K., Bp.

4.   A későújkor józansága I. (szerk. Tillmann J.A.) (Ford.: Gáthy Vera et al.) Göncöl Kiadó, Bp.

5.   A koton filozófiája – AIDS és társadalom. Tanulmányok az ATDS-ről; TTwins Kiadó, Bp.

6.   A politikai filozófia története I-II. (szerk. Leo Strauss és Joseph Cropsey) (Ford.: Berényi Gábor et al.) Európa Kiadó, Bp.

7.   A szofista filozófia. Szöveggyűjtemény. (Ford.: Adamik Tamás et al.; szerk. Steiger Kornél) Atlantisz Kiadó, Bp.

8.  A tudatlanság felhője. (Ford.: Losonci Gábor) Erasmus Kiadó, Bp.

9.   A tudománytól a tömegkultúráig: Művelődéstörténeti tanulmányok 18901945. (szerk. Lackó Miklós) MTA Történettudományi Intézet, Bp.

10.  ABD-RU-SHI: A Grál-üzenet. Stiftung, Bp.

11.   ADLER, Alfréd: Életünk jelentése. (Ford.: S.Nyíró' József) Kossuth Kiadó, Bp.

12.  AGRIPPA von Nettesheim: Titkos bölcselet/ De occulta philosophia 2. kiadás (Ford.: Magyar László András) Holnap Kiadó, Bp.

13.  Államéletrajzok: Aristotelés, Hérakleidés, Lembos, Pseudo-Xenophón, Xenophón, Krítias és Héródes Attikos írásai a görög államokról (Ford.: Ritoók Zsigmond és Németh György; szerk. Németh György) Századvég Kiadó, Bp.

14.   Anarchizmus ma (szerk. Bozóki András, Seres László, Sükösd Mihály) (írta: Dávid T. Wieck et al.) (Ford.: Bérczes Tibor et al.) T-Twins Kiadó, Bp.

15.   ANDRÁS Sándor: Heidegger és a szent. Osiris-Századvég Kiadó, Bp.

16.   ANISZI Kálmán: Forgószélben. Intermix Kiadó, Ungvár – Bp.

17.   ANZENBACHER, Arno: Bevezetés a filozófiába. 2. kiadás (Ford.: Vér Gábor et al.) Herder Kiadó, Bp.

18.   AQUINOI Szent Tamás: A keresztény vallás alapjairól. Seneca, Pécs

19.  AQUINOI Szent Tamás: A teológia foglalata. 1. kötet (Ford.: TudósTakács János) Telosz Kiadó, Bp.

20.  AQUINOI Szent Tamás: Előadások a Hiszekegyről, a Miatyánkról és a Tízparancsolatról. (Ford.: Gecse Gusztáv) Seneca Kiadó

21.  ARISZTOTELÉSZ: Metaphysica. 2. kiadás (Ford.: Férge Gábor) Logosz Kiadó, Bp.

22.  ARISZTOTELÉSZ: Hermeneutika. (Ford.: Rónafalvi Ödön) Kossuth Kiadó, Bp. (Kis filozófia s.)

23.   ARISZTOTELÉSZ: Poétika. (Ford.: Sarkady János) Kossuth Kiadó, Bp. (Kis filozófia s.)

24.  ARISZTOTELÉSZ: Politika. 2. kiadás (Ford.: Szabó Miklós) Gondolat Kiadó, Bp.

25.   ARON, Raymond: Tanulmány a szabadságjogokról. (Ford.: Csizmadia Sándor) Raymond Aron Társaság – Tanulmány Kiadó, Pécs.

26.   Arról, ami nincs. Márkus György tanítványainak írásai. Atlantisz Kiadó, Bp.

27.   AVINERI, Shlomo: A modern cionizmus kialakulása. (Ford.: Babarczy Eszter) Századvég Kiadó, Bp.

28.   Az erkölcs a néző és a cselekvő szemszögéből, (szerk. Váriné Szilágyi Ibolya) Scientia Humana, Bp.

29.   Az isteni és az emberi természetről. Görög egyházatyák I-II. (Ford.: Baán István et al.) Atlantisz Kiadó, Bp.

30.   BACSÓ Béla: Határpontok. Hermeneutikai esszék. T-Twins – Lukács Archívum, Bp.

31.   BARROW John D.: A fizika világképe. (Ford.: Fejes Erzsébet és Menczel László) Akadémiai Kiadó, Bp.

32.   BARROW John D.: A világegyetem eredete. (Ford.: Dr. Both Előd) Kulturtrade Kiadó, Bp.

33.   BELOHRADSKY, Václáv: A kapitalizmus és a polgári erény. (Ford.: Déva Mária et al.) Kalligram-Balassi Kiadó, Pozsony.

34.   BENDL Júlia: Lukács György élete a századfordulótól 1918-ig. Scientia Humana, Bp.

35.   BERGSON, Henri: A nevetés. 4. kiadás (Ford.: Szávai Nándor) Gondolat Kiadó, Bp.

36.   BERGYAJEV, Nyikolaj: A történelem értelme. Aula Kiadó, Bp.

37.   Bevezetés a filozófiába. Szöveggyűjtemény 2. kiadás (szerk. Steiger Kornél) Holnap Kiadó, Bp.

38.  Bibó István élete dokumentumokban. Osiris-Századvég Kiadó, Bp.

39.  BIBÓ István: A demokratikus Magyarországért. (Válogatott tanulmányok) Magvető Kiadó, Bp.

40.  BITSEY Zsuzsa: Az adeptus iskolája. Arkánum Szellemi Iskola, Sopron

41.  Bölcsességek könyve (szerk. Kristó Nagy István) 3; kiadás, Gondolat-Minerva Kiadó, Bp.

42.  BORSOS Béla: Az élet kereke. Liget Műhely Alapítvány, hn.

43.  BOZÓKI András – SÜKÖSD Miklós: Az anarchizmus elmélete és magyarországi története. Cserépfalvi Kiadó, Bp.

44.  BRENTANO, Franz: Az erkölcsi ismeret eredete. (Ford.: Mezei Balázs) Kossuth Kiadó, Bp. (Kis filozófia s.)

45.  BRUNTON, Paul: Az Önvaló bölcsessége. Szukits Kiadó, Szeged

46.  BUBER, Martin: Én és Te. 2. kiadás (Ford.: Bíró Dániel) Európa Kiadó, Bp.

47.  Buddha élete és tanítása. 2. kiadás (Ford.: Jaloveczky László) Pátria Nyomda Rt., Bp.

48.BULTMANN, Rudolf: Történelem és eszkatológia. (Ford.: Bánki Dezső) Atlantisz Kiadó, Bp.

49.  BURCKHARDT, Titus: Kristályparadicsom. Iszlám tradíció a mór kultúrában. (Ford.: Bódvai András) Stella Maris Kiadó

50.    BURKE, Péter: Az olasz reneszánsz. (Ford.: Bérezés Tibor) Osiris-Századvég Kiadó, Bp.

51.  CALVIN, Jean: A keresztény vallás rendszere I-II. Hasonmás kiadás Kálvin Kiadó, Bp.

52.   CANTERBURY Szent Anzelm: Miért lett Isten emberré? MTA Filozófiai Intézete, Bp. (Religio könyvek).

53.   CHARON, Wictor – SZEPES Mária: Académia Occulta. Arkánum Szellemi Iskola, Sopron

54.   COFFEY, Tony: Katolikus voltam. (Ford.: Surjányi Csaba) A Hit Gyülekezete, Bp.

55.   COMENIUS: A világ útvesztője és a szív paradicsoma. Biblia Iskolák Közössége, Bp.

56.   COOMARASWAMY, Ananda K.: Hinduizmus és buddhizmus. 2. kiadás Európa Kiadó (Mérleg), Bp.

57.  DARENDORF, Ralph: A modern társadalmi konfliktus. (Ford.: Ecsedy Csaba) Gondolat Kiadó, Bp.

58.   DAVIES, Paul: Az utolsó három perc. Feltevések a világegyetem végső sorsáról. (Ford.: Both Előd) Kulturade Kiadó, Bp.

59.   DESCARTES, René: A lélek szenvedélyei. (Ford.: Dékány András) Ictus Kiadó, Szeged.

60.   DESCARTES, René: Elmélkedések az első filozófiáról. (Ford.: Boros Gábor) Atlantisz Kiadó, Bp.

61.  DESCARTES, René: Értekezés a módszerről. 2. kiadás (Ford.: Szemere Samu; szerk. Boros Gábor) Ikon Kiadó (Matúra bölcselet), Bp.

62.    DESHIMARU, Taisen: Az út gyakorlása. Beszélgetések egy zen mesterrel. Farkas L.I.K., Bp.

63.  DESHIMARU, Taisen: Zen és a harcművészetek. (Ford.: Mák Andrea) Farkas L.I.K., Bp.

64.   Dhammapada. Az erény útja. (Ford.: Fórizs László) Farkas L.I.K.,Bp.

65.   DÖRÖMBÖZI János: A filozófia története és elmélete I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.

66.   DRURY, Nevill: A miszticizmus és az ezoterikus tanok lexikona. Ferenczy Kiadó, Bp.

67.  ELIADE, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története I. (Ford.: Saly Noémi) Osiris-Századvég Kiadó, Bp.

68.  Elmész: szemelvények a régi magyar filozófiából (szerk. Várhegyi Miklós és Kőszegi Lajos) Comitatus, Veszprém (Pannon Panteon)

69.   EMERSON, Ralph W.: Az emberiség képviselői. Halász és Fiai, Pécs

70.   EPIKUROS legfontosabb filozófiai tanításai (Ford.: Kövendi Dénes és Sárosi Gyula) Farkas L.I.K., Bp.

71.  ERASMUS, Rotterdami: A Balgaság dicsérete. (Ford.: Kardos Tibor) Európa Kiadó, Bp.

72.  Erkölcs és változás. A Kaposvári Erkölcsfilozófiai és -nevelési Konferencia előadásai (szerk. Czirják József et al.) CSVMTF, Kaposvár

73.  Erkölcstani vázlatok, (szerk. Szabó Pál Tivadar) Ikva Kiadó, Bp.

74.  Ész, élet, egzisztencia IV. Történetfilozófia I. (szerk. Csejtei Dezső et al.) Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Szeged

75.  FÁBIÁN Ernő: Az értelem keresése. Századvég Kiadó (Pro minoritate könyvek), Bp.

76.  FAGUET, Émile: A kontárság kultusza. (Ford.: Szánthó Gyula) Kossuth Kiadó, Bp. (Kis filozófia s.)

77.  FARKAS Zsolt: Mindentől ugyanannyira. JAK Pesti Szalon Kiadó, Bp.

78.  FEKETE Zsuzsanna: Camus mitológiájának első lépései. A Boldog halál című regény, mint a schopenhaueri rendszerre épített mítosz. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc

79.  FERRY, Luc: Új rend, az ökológia – Fa, állat, ember. (Ford.: V. Tóth László) Európa Kiadó (Mérleg), Bp.

80.  Filozófusok Freudról és a pszichoanalízisről, (szerk. Szummer Csaba és Erős Ferenc) (Ford.: Bánfalvi Béla et al.) Cserépfalvi Kiadó, Bp.

81.  FÖLDI Pál: Filozófia és történelem, (főiskolai tankönyv) Szerzői kiadás.

82.  FREUD, Sigmund: A mindennapi élet pszichopatológiája. (Ford.: Gergely Erzsébet és Lukács Katalin) Cserépfalvi Kiadó, Bp.

83.    FREUD, Sigmund: Bevezetés a pszichoanalízisbe. 2. kiadás (Ford.: Hermann Imre) Gondolat-Talentum Kiadó, Bp.

84.  FRIEDELL, Egon: Az újkori kultúra története. 6. kötet: Imperializmus és impresszionizmus (Ford.: Adamik Lajos) Holnap Kiadó, Bp.

85.  FRIEDELL, Egon: Az újkori kultúra története I-III. (Ford.: Vas István és Tandori Dezső) Holnap Kiadó, Bp.

86.  FROMM, Erich: A szeretet művészete. 2. kiadás (Ford.: Várady Szabolcs) Háttér Kiadó, Bp.

87.   FROMM, Erich: Birtokolni vagy létezni? Egy új társadalom alapvetése. (Ford.: Hidas Zoltán) Akadémiai Kiadó, Bp.

88.  FUKUYAMA, Francis: A történelem vége és az utolsó ember. (Ford.: Somogyi Pál László) Európa Kiadó, Bp.

89.   FURET, Francois: Gondoljuk újra a francia forradalmat! (Ford.: Hahner Péter) Tanulmány Kiadó, Pécs.

90.  FÜRST, Maria: Bevezetés a filozófiába. (Ford.: Csikós Ella) Ikon Kiadó (Matúra tankönyv), Bp.

91.  GADAMER, Hans-Georg: A szép aktualitása. (Ford.: Bonyhai Gábor et al.) T-Twins Kiadó (Athenaeum könyvek), Bp.

92.  GÁLI, Ernő: A nacionalizmus színeváltozásai. Literátor Kiadó, Nagyvárad.

93.  Görög gondolkodók 3. A cinikus és a megarai filozófia. (Ford.: Steiger Kornél) Kossuth Kiadó, Bp. (Kis filozófia s.)

94.  Görög gondolkodók 4. A kürénei hedonizmus. (Ford.: Lautner Péter) Kossuth Kiadó, Bp. (Kis filozófia s.)

94.  GEERTZ, Clifford: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. (Ford.: Andor Eszter et al.) Századvég Kiadó, Bp.

95.   GRENIER, Roger: Albert Camus. Tűző nap és árnyék. (Ford.: Örvös Lajos) Bethlen Kiadó, Bp.

96.  GUARDINI, Romano: Az újkor vége / A hatalom. Vigilia Kiadó, Bp.

97.  HABERMAS, Jürgen: A társadalomtudományok logikája. (Ford.: Adamik Lajos et al.) Atlantisz Kiadó, Bp.

98.  HABERMAS, Jürgen: Válogatott tanulmányok. (Ford.: Felkai Gábor et al.) Atlantisz Kiadó, Bp.

100.   HAJNÓCZY Gábor: Az ideális város a reneszánszban. Akadémiai Kiadó, Bp.

101.  Halott világok – lehetséges világok. Lengyel esszék. (Ford.: Galambos Csaba et al.) (szerk. Pálfalvi Lajos és Krasztev Péter) Seneca Kiadó (Mutáns könyvek), Bp.

102.   HAMILTON, A. – MADISON J.J.: A föderalisták értekezése. Esszék. Európa Kiadó, Bp.

103.   HAMVAS Béla: Arkhai. (Hamvas Béla művei 7.) Medio Kiadó, Szentendre.

104.   HAMVAS Béla: Tabula smaragdina – Mágia szutra. Esszék. (Hamvas Béla művei 6.) Életünk Szerkesztősége, Szombathely.

105.   HARMAT Pál: Freud, Ferenczi és a magyarországi mélylélektani iskola története, 1908-1993. 2. bővített kiadás, Bethlen Kiadó, Bp.

106.   HAVAS Katalin G.: Logikus! Korona Kiadó, Bp.

107.   HEIDEGGER, Martin: „...költőien lakozik az ember...” (Ford.: Bacsó Béla et al.) T-Twins-Pompeji Kiadó (Athenaeum könyvek), Bp.-Szeged.

108.   HELLER Ágnes: Általános etika I. (Ford.: Berényi Gábor) Cserépfalvi Kiadó, Bp.

109.   HELLER Ágnes: Nietzsche és a Parsifal: prolegomena egy személyiségetikához. (Ford.: Módos Magdolna) Századvég-Gond Kiadó, Bp.

110.   HELTAY János: Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok. Balassi Kiadó, Bp.

111.   HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: A tökéletesség útja. (Ford.: Hornok Sándor) Farkas L.I.K., Bp.

112.   HERVAY Tamás: Színek és fény. Szerzői kiadás, Bp.

113.  HESSE, Hermann: Sziddhárta. (Ford.: Kászonyi Ágota) 2. kiadás, Európa Kiadó, Bp.

114.   HÉVÍZI Ottó: Alaptalanul. Gondolatformák a századfordulón. T-TwinsLukács Archívum, Bp.

115.   HOFF, Benjamin: Malacka és Tao. (utánny.) Tercium Kiadó, Bp.

116.   HOFF, Benjamin: Micimackó és a Tao. (utánny.) Tercium Kiadó, Bp.

117.  HORUCZI László: Bevezetés a morál és az etika történetébe. JGYTF, Szeged.

118.  HUIZINGA, Johan: A középkor alkonya. (Ford.: Szerb Antal) Európa Kiadó, Bp.

119.  HUME, Dávid összes esszéi II. (Ford.: Takács Péter) Atlantisz Kiadó, Bp.

120.   HUME, Dávid: Vallásfilozófia (Ford.: Harkányi András; utószó: Szécsényi Endre) Századvég Kiadó, Bp.

121.   India bölcsessége. Szöveggyűjtemény (Ford.: Adamik Lajos et al.) Gandhi Alapítvány – A Tan Kapuja Főiskola, Bp. _

122.   Információ és társadalomelmélet. Konferencia Szegeden 1993. október 7-9. Pro Philosophia Szegediensi, Szeged.

123.   JÁNOSY István: Arcok, lelkek, álmok, versek. Kossuth Kiadó, Bp.

124.   JELENITS István: Betű és lélek. Szent István társulat, Bp.

125.   JELLINEK, Georg: Általános államtan. Osiris-Századvég Kiadó, Bp.

126.   JOÓS Ernő: Isten és Lét. Körséta Heidegger, Kierkegaard, Nietzsche és más filozófusok társaságában. 2. javított kiadás. Sylvester János Könyvtár, Sárvár

127.   JUNG, Carl Gustav: A lélektani típusok általános leírása. 3. kiadás (Ford.: Bodrog Miklós) Európa Kiadó, Bp.

128.   JUNG, Carl Gustav: Mélységeink ösvényein: analitikus pszichológiai tanulmányok. (Ford.: Bodrog Miklós) Gondolat Kiadó, Bp.

129.   JUNG, Carl Gustav: Az alkímiai konjunkció. (Ford.: Pikó Gábor Mózes) Kötet Kiadó, Nyíregyháza.

130.    KAPOSI Márton: Intuíció és költészet. Benedetto Croce esztétikája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.

131.  Kapujanincs átjáró. Kínai Csan-buddhista példázatok. 2. kiadás (Ford.: Miklós Pál) Helikon Kiadó, Bp.

132.    Kierkegaard Budapesten (szerk. Nagy András)(Ford.: Fáber András et al.) Fekete Sas Kiadó, Bp.

133.   KIERKEGAARD, Sorén írásaiból 3. kiadás (Ford.: Dani Tivadar et al.) Gondolat Kiadó, Bp.

134.   KIERKEGAARD, Soren: Vagy-vagy. 2. kiadás (Ford.: Dani Tivadar) Osiris-Századvég Kiadó, Bp.

135.   KOCZISZKY Éva: Hölderlin: költészet a sötét nap fényénél. SzázadvégGond Kiadó, Bp.

136.   KOESTLER, Arthur: A jógi és a komisszár. (Ford.: Hruby József) OsirisSzázadvég Kiadó, Bp.

137.  KOLAKOWSKI, Leszek: Metafizikai horror. (Ford.: Orosz István és Tarnóczi Gabriella) Századvég Kiadó, Bp.

138.   KOMORÓCZY Emőke G.: Felvonásvég a világszínpadon. Vezérlő kalauz Határ Győző bölcseleti munkáihoz. Stádium Kiadó, Bp.

139.  KOPPÁNY Zsolt: A gondolat birodalma. Jel Kiadó, Bp.

140.   KOZMA Béla: Fűzetlen orientál Gyöngyök. Bolyai Farkas aforizmái. Mentor Kiadó, Marosvásárhely

141.   KŐSZEGI Lajos: Ne légy távol!: esszétöredékek Médium, Veszprém

142.  KÜNG, Hans: Világvallások etikája. Egyházfórum Kiadó, Bp.

143.  LAO-CE: Tao te king (Az út és erény könyve). (Ford.: Weöres Sándor és Tőkei Ferenc) Tercium Kiadó, Bp.

144.  LAPIDE, Pinchas – LUZ, Ulrich: A zsidó Jézus. Zsidó tézisek – keresztény válaszok. Logos Kiadó, Bp.

145.  LAPLANCHE, J. – PONTALIS, J-B.: A pszichoanalízis szótára. Akadémiai Kiadó. Bp.

146.   Latin mondások. Fátum-Ars, Bp.

147.  Léleküdítő, azaz Szellemi Kincsestár, (szerk. Wildner Ödön) (reprint) Hátsér Kiadó, Bp.

148.   LÉVY-STRAUSS, Claude: Szomorú trópusok. 2. kiadás (ford.: Örvös Lajos) Európa Kiadó, Bp.

149.   LIE Ce: Az elomló üresség igaz könyve. (Ford.: Dobos László) (A Távolkelet gondolatkincse) Ferenczy Kiadó, Bp.

150.   LIPPMANN, Walter: A közjó filozófiája. Bagolyvár Kiadó, Bp.

151.   LLULL, Ramon: A szeretet filozófiájának fája. (Ford.: Déri Balázs). Déri Balázs kiadása, Bp.

152.   LORENZ, Konrád: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne. 2. kiadás Ikva Kiadó, Bp.

153.   LOTHRINGER Éva: Hasonlóságok és különbözőségek a művészetekben. Auktor Kiadó, Bp.

154.   LUKACS, John: A XX. század és az újkor vége. (Ford.: Barkóczi András) Európa Kiadó (Mérleg), Bp.

155.   MACULAY, Ranald – BARRS, Jerram: Eltorzult képmás – A Biblia emberképe. Harmat Kiadó, Bp.

156.   MAETERLINCK, Maurice: A magas misztérium. (Ford.: Rózsa Géza) Farkas L.I.K., Bp.

157.   Magyar konzervativizmus. Hagyomány és jelenkor, (szerk. Tőkéczky László) Batthyány Lajos Alapítvány, Bp.

158.   Mahábhárata – Bharata nagy nemzetsége. Dr. Baktay Ervin elbeszélése alapján. Tercium Kiadó, Bp.

159.   MANENT, Pierre: A liberális gondolat története. (Ford.: Babarczy Eszter) Tanulmány Kiadó, Pécs

160.   MANNHEIM Károly: A konzervativizmus. (Ford.: Kiss Endre) Cserépfalvi Kiadó, Bp.

161.   MÁRKUS György: A „rendszer” után: a filozófia a tudományok korában. Akadémiai Kiadó, Bp.

162.   MÁTÉ Zsuzsanna: Abszolútum a művészetfilozófiában századunk első felében. JGYTF, Szeged

163.   McGILL, Gordon: A kis Buddha. (Ford.: M.Szabó Csilla) Lord Kiadó, Bp.

164.   MÉRŐ László: Észjárások. 2. kiadás Typotex Kiadó, Bp.

165.   MÉSZÁROS András: A marginalitás szelíd bája. Kalligram Kiadó, Dunaszerdahely.

166.   MEZEI Árpád: Elmélkedések a művészetről. Balassi Kiadó-BAE Tartóshullám, Bp.

167.   MILL, John Stuart: A szabadságról. (Ford.: Pap Mária) Századvég KiadóReaders International, Bp.

168.   MISKOLCZY Ambrus: Lélek és Titok. Kortárs Kiadó, Bp.

169.  MOLNÁR Attila: A „protestáns etika” Magyarországon. Ethnica Kiadó, Debrecen.

170.  MOÓR Gyula: Jogfilozófia. Püski Kiadó, Bp.

171.  MURPHET, Howard: Túl a halálon. Édesvíz Kiadó, Bp.

172.  MUZSLAY István: Gazdaság és erkölcs. Márton Áron Kiadó.

173.  NAGY Péter: „...Vagy itten az ember csak öltözik át?” A reinkarnáció gondolata keleten és nyugaton. Védikus Kultúráért Alapítvány, Bp.

174.  NEUMANN, Frederick: A megszólított hit. Tudomány, erkölcs, lelkiismeret. Kálvin János Kiadó, Bp.

 

175.  NIETZSCHE, Friedrich: Az értékek átértékelése. (Ford.: Romhányi Török József) Holnap Kiadó, Bp.

176.  NIETZSCHE, Friedrich: A tragédia születése, avagy görögség és pesszimizmus. (Ford.: Kertész Imre) Kriterion, Bukarest (Téka).

177.  NIETZSCHE, Friedrich: A tragédia születése. 2. kiadás (Ford.: Kertész Imre) Európa Kiadó (Mérleg), Bp.

178.  NIETZSCHE, Friedrich: Ecce homo. 2. javított kiadás (Ford.: Horváth Géza) Göncöl Kiadó, Bp.

179.  NOVÁK, Michel: A demokratikus kapitalizmus szelleme. General Press Kiadó, Bp.

180.  NYÍRI János Kristóf: A hagyomány filozófiája. T-Twins K.-MTA Lukács Archívum, Bp.

181.  NYÍRI Tamás: Alapvető etika. Szent István Társulat, Bp.

182.   OLTVÁNYI Ambrus: A szellem szenvedélye. Tanulmányok, cikkek, bírálatok. Gondolat Kiadó, Bp.

183.   ORBÁN Jolán: Derrida írás-fordulata. Jelenkor Kiadó, Pécs.

184.   PAIS István: A görög filozófia. 4. kiadás Szerzői kiadás, Bp.

185.   PETŐFI S. János: A jelentés értelmezéséről és vizsgálatáról. Magyar Műhely, Párizs-Bécs-Bp.

186.  PHILÓN, Alexandriai: Mózes élete. (Ford.: Bollók János) Atlantisz Kiadó, Bp.

187.   PLATÓN: A lakoma/ Phaidrosz. (Ford.: Telegdy Zsigmond és Kövendi Dénes; szerk. Steiger Kornél) Ikon Kiadó (Matúra bölcselet), Bp.

188.   PLATÓN: A lakoma/ Szókratész védőbeszéde. (Ford.: Devecseri Gábor és Telegdi Zsigmond) Európa Kiadó (Diákkönyvtár), Bp.

189.   PLATÓN: Az állam. 4. kiadás (Ford.: Jánosy István) Gondolat Kiadó, Bp.

190.   POKOL Béla: Jogbölcseleti vizsgálódások. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.

191.   POLÁNYI Mihály: Személyes tudás I-II. (Ford.: Pap Mária) Atlantisz Kiadó, Bp.

 

192.   PÖLÖSKEI Ferenc: A köztársasági eszme története Magyarországon. Cégér Kiadó, Bp.

193.  POSZLER György: Találkozások. 2. kiadás, üget Műhely Alapítvány, Bp.

194.  REISINGER János: A biblia szellemében: életutak, művek, elemzések. Bibliaiskolák Közössége, Bp.

195.  RÉNYI Alfréd: Dialógus a matematikáról. Typotex Kiadó, Bp.

196.  RÉNYI Alfréd: Levelek a valószínűségről. Typotex Kiadó, Bp.

197.  RIJKENBORG, Jan van: A modern rózsakereszt elemi filozófiája. Az Arany Rózsakereszt Vallásközössége, Bp.


 

 

198.  RIJKENBORG, Jan van: Nincs üres tér. Arany Rózsakereszt Közössége, Bp.

199.  RÖD, Wolfgang: Descartes és a német felvilágosodás filozófiája. Hat előadás. (Ford.: Csatár Péter) KLTE Filozófia Tanszék, Debrecen.

200.  Román eszmetörténet, 1866-1945: önismeret és modernizáció a román gondolkodásban (írta: Garabet Ibrăileanu et al.) Aetas-Századvég Kiadó, Szeged-Bp.

201.  RORTY, Richard: Esetlegesség, irónia és szolidaritás. (Ford.: Boros János és Csordás Gábor) Jelenkor Kiadó, Pécs.

202.  ROZSNYAI Ervin: A történelem kelepcéi. Szerzői kiadás, Bp.

203.  RUSSEL, Bertrand: A nyugati filozófia története: a politikai és társadalmi körülményekkel összefüggésben a legkorábbi időktől napjainkig. (Ford.: Kovács Mihály) Göncöl Kiadó, Bp.

204.  SANTUCCI, Giulio Cesare: Ágoston püspök. Agapé Ferences Nyomda és Könyvkiadó Kft.

205.  SCHIVELBUSCH, Wolfgang: Írástudók alkonya: a frankfurti értelmiség a húszas években. (Ford.: Mesterházi Miklós) Akadémiai Kiadó (Hermész könyvek), Bp.

206.  SEBESTYÉN Károly: A cinikus filozófia. Farkas L.I.K., Bp.

207.  SHAFTESBURY, Anthony A. C: Értekezés az erényről és az érdemről. (Ford.: Aniot Judit) Kossuth Kiadó, Bp. (Kis filozófia s.)

208.  SHKLAR, Judith: Montesquieu (Ford.: Pálosfalvi Tamás) Atlantisz Kiadó, Bp.

209.  SINGH, Sant Kirpal: Karma. Katalizátor, Bp.

210.  SOREL, Georges: Gondolatok az erőszakról. (Ford.: Burján Mónika et al.) Századvég Kiadó, Bp.

211. SPENGLER, Oswald: A Nyugat alkonya I-II. (Ford.: Csejtei Dezső, Juhász Anikó, Simon Ferenc) Európa Kiadó, Bp.

212.  Spinoza-tanulmányok. (Szerk. Boros Gábor) Áron Kiadó, Bp. (Tények és érvek).

213.  STEINER, Rudolf: Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez? (Ford.: Biczó Iván) 2. kiadás, Biczó I., Bp.

214.  STEINER, Rudolf: A szellemtudomány körvonalat. (Ford.: Dr. Szilágyi Jenőné) Genius Kiadó, Bp.

215.  STEINER, Rudolf: A világ, a föld és az ember... (Ford.: Dr. Szilágyi Jenőné) Genius Kiadó, Bp.

216.  STRAUSS, Leo: Az üldöztetés és az írás művészete. (Ford.: Lánczi András) Atlantisz Kiadó, Bp.

217.  SZABADFALVI József: Moór Gyula. Egy XX. századi magyar jogfilozófus pályaképe. Osiris-Századvég Kiadó, Bp.

218.  Szent művészet. Tanulmányok az ars sacra köréből. Xénia Kiadó, Bp.

 

219.  SZÍNI Károly: Válogatott írások. Táncsics Mihály Gimnázium-Tevan Andor Gimnázium, Bp.-Békéscsaba.

220.  Szöveggyűjtemény az Erkölcstani vázlatok c. tankönyvpótló jegyzethez (szerk. Szabó Pál Tivadar) Ikva Kiadó, Bp.

221.  SZTOJCSEV, Szvetoszláv: Gondolkodó lét. Tevan Kiadó, Békéscsaba


 

222.  TŐKÉCZKI László: Prohászka Lajos. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.

223.  TALLÁR Ferenc: Korlátozott szkepszis. A kommunikatív racionalitás elméletéhez. T-Twins Kiadó-Lukács Archívum, Bp.

224.  TAMÁS Gáspár Miklós: Másvilág. Új Mandátum Kiadó, Bp.

225.  TARNÓC Márton: Mátyás király és a magyarországi reneszánsz 14501541. Balassi Kiadó, Bp.

226.  Társadalomtudomány és filozófia. Tanulmányok (szerk. Lendvai L. Ferenc) Áron Kiadó, Bp.

227.  TASI István: Kereszténység és vaisnavizmus. Védikas Kultúráért Alapítvány, Bp.

228.  Tibeti buddhista filozófia. (Ford: Agócs Tamás et al.; szerk. Fehér Judit). MTA Orientalisztikai Munkaközösség-Balassi Kiadó,

 

230.  Tibeti mesék – Han mesék- Littona, Bp.

231.  Tibeti tanítók titkos tanításai. (Ford.: Hetényi Ernő) Trivium Kiadó, Bp.

 

231.  TÍMÁR Lajos – TÍMÁR Veronika: Kedvencem a farízeus. Veszprémi Egyetem, Veszprém,

232.  TOCQUEVILLE, Alexis de: A régi rend és a forradalom. (Ford.: Hahner  Péter) Atlantisz Kiadó, Bp.

233.  Upanisadok. 3. Az erdei imák titkos tanítása. Farkas L.I,K., Bp.

234.  VARGA Pál, S.: A gondviseléstől a vitalizmusig. Csokonai Kiadó.

235.  VÁRKONYI Nándor: Az elveszett paradicsom. Széphalom Könyvműhely, Bp.

236.  VEKERDI László: Tudás és tudomány. Typotex Kiadó, Bp.

237.  VIKÁR György: Az emlékezés ösvényein. Balassi Kiadó. Bp.

238.  VOLTAIRE válogatótt versei. (Ford.: Babits Mihály et al.) Mikszáth Kiadó (Metál könyvek), Horpács.

239.  VOLTAIRE: Candide. Ikon Kiadó (Matúra Klasszikusok); Bp.

240.  WEIL, Simone: Jegyzetfüzet II. (Ford: Bárdos László és Jelenits István) Hatodik Síp Alapítvány-új Mandátum Kiadó, Bp.

241.  WEIL, Simone: Kegyelem és nehézkedés. (Ford.: Pilinszky János) Vigilia Kiadó, Bp.

242.  Yi jing: A változások könyve: a legősibb kínai bölcsesség/ Ji Csing: út a legmélyebb önismerethez. (Ford.: Deseő László) Édesvíz Kiadó, Bp.

243.  ZOLHAN, J. Posner: A zsidó gondolkodásmód. Chabad-Lubavitch, Bp.

244.  ZSILKA János: Szintaxis. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.

 

Összeállította Gulkai Márta

 
 
kapcsolódók
» a Kellék honlapja
» impresszum 1994-2004
 
további folyóiratok

» A Hét
» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék